گامی به سوی اخلاق مهدوی

نویسنده

چکیده

اخلاق مهدوی با تفقه در آیات قرآن و استفاده از روایات اهل‌بیت، ((دنیاداری)) و نه ((دنیاگرایی)) را به عنوان ارزشی مثبت به نظام اخلاقی وارد می‌کند و این تغییر باعث تحولاتی در ضریب اهمیت بعضی از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و پاره‌ای تحولات در تعاریف و نسبت‌های میان ارزش‌های اخلاقی و تغییر نگرش نسبت به برخی از مصادیق آنها است.

حقیقت دنیا جریان رحمت و حیات الاهی و سراسر جهان آیات و نشانه‌های اوست؛ پس نه‌ باید فریفتة آن شد و نه از آن ترسید. کسی که با شهامت و وارستگی به دنیا رو می‌آورد، در حقیقت از ظاهر فریبندة حیات دنیا گذشته و در حیات طیبه به سر می‌برد.

تحول حیات دنیا به حیات طیبه در بعد شخصی، موجب روی‌آوری به دنیا و تلاش و جهاد برای آبادی دنیا و برخورداری از نعمت‌های الاهی است. از سوی دیگر در بعد اجتماعی جهاد با مستکبران جنبه‌ای از فضیلت بزرگ در اخلاق مهدوی است که موجب تحول حیات دنیا به حیات طیبه در حوزة عمومی می‌شود و این تحول، ماهیت ظهور ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌شریف است.

کلیدواژه‌ها