آثار مهدوی از نیمه دوم قرن پنجم تا نیمه دوم قرن هفتم هجری

نویسنده

چکیده

مسأله مهدویت، دارای فراز و فرودهایی بوده و می‌باشد؛ ولی درهمه دوران مورد توجه مسلمانان به ویژه پیروان مذهب اثنا عشریه ـ بوده است. قرون مورد نظرنیز از این امر مستثنا نیست. در این نوشتار، مروری خواهیم داشت به آثار و برخی از موضوعات که در این دو قرن به آن پرداخته شده است.
کلید واژه‌ها: امامت، امام زمان، غیبت. 

کلیدواژه‌ها