نقش حجت‌های الاهی در سعادت انسان (با تأکید بر نقش اهل بیت علیهم السلام)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش آن است که نقش حجتهای الاهی را در سعادت انسان با بهره گیری از قرآن و روایات، تبیین کند. البته دربار? نقش اهل بیت علیهم السلامکه از مصادیق بارز حجت های الاهی هستند تأکید بیش‌تری خواهد شد. انسان برای دستیابی به سعادت، به امور متعددی نیازمند است: وجود واسطه میان انسان ها و خداوند؛ پاسخگویی به نیازهای علمی؛ ضرورت اقامة دین و اصلاحگری و لزوم وجود الگوی کامل برای زندگی سعادتمندانه و بخصوص تحقق بخشی به عبودیت انسان در برابر خداوند متعال (که هدف اصلی از خلقت انسان است)؛ چهار محور اساسی برای زندگی سعادتمندانه است که حجت های الاهی بخش مهمی از آن را پوشش می دهند. آخرین حجت الاهی نیز اگر چه دوران غیبت را می گذرانند؛ بهره مندی از وجود ایشان در مسیر سعادت قطع نشده است. البته این بهره‌گیری در زمان ظهور به بالاترین حد ممکن خواهد رسید. همین نقش بی بدیل حجت های الاهی در هدایت و سعادت انسان ها، موجب شده تا در آموزه های دینی با روش های مختلف، میان انسان و آنان ارتباطی دائمی برقرار گردد.

کلیدواژه‌ها