بیعت؛ سازوکار مشارکت سیاسی مردم در حکومت مهدوی

نویسنده

چکیده

در حکومت جهانی مهدی موعود علیه السلام، آرمان بلند تشکیل جامعة بزرگ بشری و خانوادة انسانی به حقیقت می‌رسد و آرزوی دیرینة همة پیامبران، پیشوایان، شایستگان و انسان‌دوستان برآورده می‏شود.

مردم در نظام سیاسی اسلام، پس از قانون و رهبر، رکن اساسی حکومتند و بر خلاف حکومت‏های استبدادی، از منابع اصلی قدرت سیاسی، شمرده ‏می‌شوند و در این میدان، سهمی مهم بر عهده دارند. در مسائل مهم سیاسی نظر می‏دهند و هرگز بی‏تفاوت نمی‏مانند. پذیرش و اطاعت (مقبولیت) و پشتیبانی و حمایت (مشارکت) از مهم‌ترین مصادیق نقش و سهم مردم در ابعاد مختلف حکومت است.

با تأکید اسلام بر عنصر آزادی و اختیار، نقش مردم در تشکیل حکومت مهدوی در قالب سازوکارهای ویژه ای نمود می یابد.

عنصر مقبولیت و پذیرش مردمی در حکومت اسلامی، در قالب سازوکار "بیعت" انجام می‌گیرد. اگرچه بیعت با رأی‌دادن متفاوت است؛ همچون رأی‌دادن زمینة عملی حکومت را فراهم می‌کند. البته بیعت دارای کارکردهای خاص خود است که می توان کارکردهای آن را در اعلام و اظهار آمادگی، ایجاد زمینه برای اعمال ولایت، انگیزه ای برای تشویق و پا یبندی به وظیفه، عینیت‌بخشیدن و به فعلیت‌رساندن ولایت و سرانجام تأکید بر وفاداری و فراهم ساختن امکانات و فراهم‌کردن توان اجرا دانست.

کلیدواژه‌ها