کنکاشی در علم به ظهور

نویسنده

چکیده

مقاله پیش رو، به مسأله علم بشر به وقت ظهور، خصوصا علم معصومین علیهم السلام؛ به ویژه علم امام زمان علیه السلام به آن، که یکی از مسائل مهم مهدویت است، می پردازد. در این نوشتار ابتدا بحث با تبیین واژگان کلیدی آغاز شده و بعد به بیان گستره علوم معصومین علیهم السلام و قلمرو و برد آن پرداخته و در ادامه با ارائه دلایل و براهین به اختصاص داشتن دو علم ((علم الساعه)) و ((علم الظهور)) به خدا خواهیم پرداخت. در فرایند بحث به دو نظریه در زمینه علم امام زمان علیه السلام به وقت ظهور اثباتا و نفیا می پردازیم که ابتدا نظریه مثبتین ِعلم امام زمان علیه السلام به وقت ظهور را همراه با دلایل و مستندات بیان کرده و نظریه مذکور را مورد مناقشه و نقد علمی قرار خواهیم داد و در مرحله بعد، نظریه منکرین را همراه با دلایل و مستندات شان مطرح کرده و به تبیین و توجیه این دیدگاه مبادرت می ورزیم و در آخر مقاله را با نتیجه‌گیری به پایان می بریم.

کلیدواژه‌ها