بررسی تحلیلی جایگاه آموزه مهدویت در اندیشه نبوی

نویسنده

چکیده

این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد مبانی نظری و ابعاد آموزه مهدویت را از نظرگاه اندیشه نبوی 6 شناسایی کند. بررسی انگاره‌های نبوی در تبیین آموزه مهدویت، آغاز گاهی است که نویسنده برای ارائه تصویری روشن از بحث بر می‌گزیند. در این جهت به تبیین و تفسیر اندیشه مهدویت در چارچوب نظام امامت و ولایت، تبیین این اندیشه در قالب ستیزش تاریخی جبهة حق و باطل و تبیین و تفسیر اندیشه مهدویت در قالب سامانة اجتماعی امام و امت اشاره می‌شود.
در ادامه نیز به شاخصه‌ها و ویژگی‌های آموزه مهدویت از دیدگاه اندیشه نبوی6 اشاره می‌شود. جهان‌شمولی اندیشه مهدویت؛ عدالت، مهم‌ترین رکن اندیشه مهدویت؛ تعین و تشخّص منجی و حتمی‌بودن تحقق حکومت مهدوی؛ از جمله یافته‌های نگارنده در این زمینه است.
در پایان نیز «محاسبة مبتنی بر تکلیف‌محوری»؛ «رویکرد فرصت‌محور در تبیین اندیشه مهدویت»؛ «تأکید بر نقاط مهم و راهبردی در تبیین آموزه مهدویت» و « نمادپردازی در تبیین امامت و مهدویت»، از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های بیان و بلاغ اندیشه مهدویت در سیرة نبوی معرفی می‌شوند.
به هر رو، مطلوب این جستار، آن است که معلوم سازد جوهر اصلی آموزه مهدویت از نظرگاه اندیشه نبوی چیست. ثمرة این بررسی، در وهلة نخست آشکار کردن میزان اصالت این اندیشه در اسلام و در مرحلة بعدی، می‌تواند به تعیین مبنایی برای بررسی هر چه بهتر این اندیشه در اسلام بینجامد.

کلیدواژه‌ها