بررسی ادعای ولادت مهدی موعودع در آخرالزمان، در روایت أم هانی (با تأکید بر نقد ادعای بهائیت)

نویسندگان

چکیده

از شگردهای فرقه‌های انحرافی، بهره‌گیری از روایات، در جهت تثبیت اغراض فرقه‌ای است. ابوالفضل گلپایگانی، مبلغ بهائیت در کتاب «فرائد»، در بیان روایات مبشر ظهور «باب»، به روایتی از أم هانی تمسک می­کند و این روایت را که بر تعبیر «مولود فی آخر الزمان» در حق حضرت مهدی4 مشتمل است؛ بر ادعای سید علی محمد شیرازی، ملقب به «باب» قابل تطبیق دانسته و آن را از اشارات ظهور و آیتی بر حقانیت ادعای وی شمرده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ادعای مذکور پرداخته شده است. با تحلیل سندی و محتوایی این روایت و در نظر گرفتن دو روایت دیگر از أم هانی که همگی مشابه و در ذیل آیه 15 و 16 سوره تکویر وارد شده‌ است؛ و با در نظر گرفتن معنای تعبیر «آخرالزمان»؛ این نکته حاصل شد که این روایت بر حضرت حجت4 قابل تطبیق است؛ در غیر این‌ صورت، در تعارض با دو روایت دیگر فاقد ارزش استناد علمی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها