محورهای امید در ادیان ابراهیمی

نویسندگان

چکیده

«امید»، از مسائل مهم و اساسی در عرصه فرد و اجتماع است و برای بسیاری از مسائل اجتماعی نقشی محوری دارد؛ و محرک ذاتی و اصلی زندگی و عامل پویایی روان انسان است.

بدیهی است، موضوع امید در ادیان، مخصوصا ادیان ابراهیمی که داعیه اصلاح فرد و اجتماع را دارند، به نحو ویژه­ای مطرح گردد، این امید در ادیان ابراهیمی در سه مقوله اصلی: امید به آینده، امید به آخرالزمان، و امید به آمدن منجی، قابل دسته بندی است. به عبارت دیگر، آموزه­های دینی مرتبط با موضوع امید در ادیان ابراهیمی در جهت ایجاد امید در این سه محور می­باشد:

1. امید به آینده: این آموزه­ها در صدد ایجاد روحیه امید به آینده و عدم یاس از وضعیت موجود است.

2. امید به آخرالزمان: این دوره میعادگاه امید بشر و از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در بخش اول آن، تاریکی و خطر و آسیب­ و در بخش دوم، سراسر نور و زیبایی و عدالت است.

3. امید به آمدن منجی: این امید، بر آمدن فردی الاهی از نسل پاکان منطبق و متصور می­گردد و نسبت به دو امید قبل از جایگاه ویژه­ای برخوردار است؛ چون از طرفی مکمل مقوله امید است و از طرفی مهم‌ترین مصداق برای امید به آینده و آخرالزمان می­باشد. امید به منجی است که پویایی و نشاط و معنابخشی در جامعه ایجاد می­شود و پناهگاهی معنوی برای مردم و زمینه­ساز رشد و تعالی بشر و محرکی برای نبرد با ظلم و ستم و انقلاب می‌گردد و تسکین دهنده­ای قوی برای مصائب و مشکلات می­باشد و طبعاً از عوامل مهم انسجام اجتماعی به شمار می­رود.

بدیهی است هر کدام از ادیان که تصور واضح‌تری نسبت به امید و منجی ارائه کند، در رسیدن به کارکردهای فردی و اجتماعی موعود باوری، توفیق بیش‌تری (هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی) می­یابد. در این بین، مذهب شیعه، نسبت به مقوله امید نگرشی خاص و ویژه­ ارائه می­کند که از همه ادیان و مذاهب متمایز است. این امید به آینده و آخرالزمان و منجی، در نگرش شیعی، در بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی نقش محوری و کلیدی به خود گرفته است.

کلیدواژه‌ها