راهکارهای غلبة پیام مهدوی بر فرهنگ عامه‌پسند در رسانه‌ها

نویسنده

چکیده

در این پژوهه با استناد به مؤلفه‌های رویکرد کیفی به آموزه مهدویت، مهم‌ترین راهکارهای غلبة پیام مهدوی بر فرهنگ عامه‌پسند در رسانه‌ها به تصویر کشیده شده است.

شایان توجه این‌که فراوان دیده می‌شود در رسانه‌ها به جای بر خورداری از چشم مسئله‌یاب و دغدغة اثربخشی در حوزة معارف مهدوی، بر موضوعات عامه‌پسند تأکید می‌شود. فرایند اثرگذاری مطلوب رسانه‌ها بر عرصة معارف مهدوی، شروع ارائه بحث در این جستار است. شاید بیان آن، فرانماید که این مقاله از چه منظری به موضوع نظر کرده است. در این زمینه به استحکام باور به مهدویت، تغییر اندیشه و احساس نامطلوب در عرصة مهدویت و تغییر رفتار ناصواب اشاره شده است.

«توجه به مخاطب‌شناسی پویا در عرصة فعالیت‌های مهدوی در رسانه»؛ «نهادینه سازی رویکرد آموزشی به اندیشه مهدویت در رسانه»؛ «همسویی با تغییرات و مقتضیات زمانی در انتقال مفاهیم مهدوی»؛ «تعمیق نگاه برون‌نگر به آموزه مهدویت» و «بازپیرایی پیام مهدوی در رسانه‌ها»؛ از جمله یافته‌های نگارنده در جهت غلبة پیام مهدوی بر فرهنگ عامه‌پسند است.

کلیدواژه‌ها