نیازسنجی مهدویت‌پژوهی با رویکرد ادبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
هدف بنیادین این پژوهه، طرح دغدغه­های پژوهشی در «رویکرد ادبی به آموزه مهدیت» است. اما در قدم اول می­بایست از میان برداشت­های ناهمگون، راهی به سوی دریافتی روشن از نیازهای پژوهشی در این زمینه جست. نیازسنجی مهدویت­پژوهی با رویکرد ادبی، چنین قصد دشواری را به دوش می­کشد.  نادیده­گرفتن نیازهای پژوهشی در این عرصه، موجب گردیده که حوزه­های مختلف پژوهشی و فعالیت­های علمی و تحقیقاتی، صورتی پراکنده و جزءگرا پیدا کند.
در حوزه مهدویت­پژوهی با رویکرد ادبی، انتخاب نیازهای پژوهشی‌، به‌عنوان مهم‌ترین مرحله پژوهش در این حوزه مطرح است‌. مهم­ترین کارکردهای نیازسنجی مهدویت­پژوهی با رویکرد ادبی، آن است که ‌از این طریق، پژوهش‌ها در این حوزه سازماندهی می­شوند و از موازی­کاری، پراکنده­کاری و صرف منابع پژوهشی در حوزه‌های فاقد اولویت، جلوگیری می‌شود. از جمله یـافته‌های ایـن پژوهش، ارائه الگویی عملیاتی در زمینه نیازسنجی مهدویت­پژوهی با رویکرد ادبی است.

کلیدواژه‌ها