تحلیل و بررسی شاخصه ها و ترفندهای بهائیت در ادعای پیشگویی زمان ظهور در روایت مفضل بن عمر

نویسندگان

چکیده

گنجینه روایی شیعه، آکنده از روایاتی است که تصویرگر جریانات آخرالزمانی است. این روایات که از آن به روایات پیشگویی ظهور یاد می­شود، مورد توجه فرقه­ها و گروه­های انحرافی بوده است. این گروه­ها ضمن سعی در تطبیق روایات بر مدعای خویش از جایگاه روایات در منظومه فکری مسلمانان در جذب توده‌های مردم و اقناع فرقه­ای از روایات نهایت بهره را برده­اند. «روایت مفضل بن عمر» از جمله روایاتی است که برای بشارت ظهور علی­محمد باب به عنوان موعود دین اسلام و خاتمه بخش این دین معرفی شده است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی این ادعا را بررسی کرده است. با بررسی محتوایی و سندی این روایت و ضعف آشکار آن و عدم شایستگی در اثبات امر امامت و بررسی نقل­های متعدد آن، بطلان ادعای بهائیت، مبتنی بر این روایت روشن گردیده و برخی از شاخصه­ها و ترفندهای بهائیت در تمسک به این روایت از جمله تحریف واقعیات، عوام­فریبی و بهره­گیری از نصوص متشابه مبرهن می‌شود.

کلیدواژه‌ها