مدل خط‌مشی‌گذاری حکومت‌ اسلامی: تصویرپردازی از اتوپیای(آرمان شهر) حکومت واحد جهانی موعود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

«خط‌مشی»‌‌‌ها در واقع ترسیم کننده چهره حکومت‌ها هستند و به‌شدت تحت تأثیر شکل و ماهیت حکومت‌ها قرار دارند. مسئله اصلی این پژوهش «وجود تباین بین خط‌مشی‌های فعلی در کشورهای اسلامی با الگوی آرمانی اسلامی آن‌ها» است. رویکرد روش‌شناسی این پژوهش «ترکیبی» است و برای جمع‌آوری داده‌ها در فاز نخست (کیفی) پس از مطالعه ادبیات روایی و دینی با هیجده نفر از صاحب­نظران خط­مشی­گذاری و حوزۀ تخصصی مهدویت مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته صورت گرفته و با استفاده از تکنیک نظریۀ داده­بنیاد مدل پارادایمی پژوهش استخراج شده است. مقولۀ محوری مدل پارادایمی، خط­مشی­گذاری مهدوی است. نتایج نشان می‌دهد خط‌مشی‌های توحیدی، خردسالارانه، کمال‌گرا و عدالت‌بنیان، جزء مقوله‌های محوری بوده و پیامدهایی، نظیر رضایت خدا و امت، رفاه و امنیت و عصرطلایی زندگی از نتایج این مدل است. همچنین حکومت واحد جهانی، وحدت ملل، مشروعیت الاهی و مقبولیت عامه و امت بالغ، از عوامل زمینه‌ای تأثیرگذار بر راهبردها هستند. همچنین نتایج گویای تأیید و برازش مناسب مدل ارائه شده است. پرداختن به بحث خط‌مشی‌گذاری، با توجه به اقتضائات عصر ظهور از جنبه‌های دانش‌افزایی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Policy Making in an Islamic Government: Drawing a Picture (Prospection) from the Utopia in the Promised Unified World-wide Government

نویسنده [English]

  • Rahman Ghaffari
Department of Management
چکیده [English]

“Policies” are actually the illustrator of the faces of the governments and are greatly influenced by the form and nature of governments. The main issue of this research is the “presence of the distinction between the current policies in the Islamic countries and their Islamic ideal model”. The methodological approach of this research is “mixed”. To collect data in the first phase (qualitative), after studying the narrative and religious literature, semi-structured interviews have been conducted with the participation of eighteen policy-makers and experts in the field of Mahdism and the paradigm model of this research has been extracted using the data-base theory technique. The central subject of the paradigm model is the Mahdavi policy making. The results show that monotheistic, rationalistic, perfectionist, and justice-based policies are the central issues and the outcomes such as the satisfaction of God and the people (Ummah), welfare, security and the golden epoch of life are the results of this model. Moreover, the unified world-wide government, nations’ unity, divine legitimacy, popular acceptability and the mature nation are the influential factors in the strategies. Additionally, the results show the confirmation and conformity of the presented model. Addressing the issue of policy making, with respect to the demands of the Appearance era is among the knowledge increasing aspect of this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdavi policy making
  • monotheistic policies
  • perfectionist policies
  • justice-based policies
  • rationalist policies