دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، بهار 1396، صفحه 1-32 
2. بررسی و نقد تأویل «قیامت موعود» به «قیام قائم»

صفحه 33-54

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ عزالدین رضانژاد