دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، تابستان 1396، صفحه 1-168 
4. بررسی و نقد شگردهای حدیثیِ احمد الحسن بصری

صفحه 69-94

مرتضی کریمی؛ روح الله شاکری زواردهی