دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، دی 1383 
4. عدالت مهدوی در قرآن

صفحه 29-60

آیت الله حائری شیرازی


9. مدیریت، عدالت، مهدویت

صفحه 187-218

سید صمصام الدین قوامی


15. عدالت اجتماعی مهدوی

صفحه 289-300

حسن بلخاری؛ سید محمد موسوی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


16. عدالت اقتصادی مهدوی

صفحه 301-306

آیت الله دری نجف آبادی


17. عدالت حقوقی مهدوی

صفحه 307-312

آیت الله سید محمد خامنه‌ای