دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، تابستان 1388، صفحه 5-190 
8. ندای آسمانی

صفحه 159-190

سید حسن زمانی