کلیدواژه‌ها = فریقین
بررسی تطبیقی آیه 159 سوره نساء از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 18، شماره 61، شهریور 1397، صفحه 5-28

فتح الله نجار زادگان؛ مسلم کامیاب


استمرارهمراهی مبیِّن با قرآن از نگاه فریقین

دوره 14، شماره 47، بهمن 1393، صفحه 55-80

سیدمحمد موسوی مقدم؛ زینب کیانی


ارزیابی رهیافت‌های مفسران فریقین ذیل آیه 5 سوره قصص

دوره 14، شماره 46، آبان 1393، صفحه 7-34

زهرا پایدار؛ حامد دژآباد