بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 4 مرکز تخصصی مهدویت

2 دانش پژوه سطح 4 مرکز تخصصی مهدویت

چکیده

یکی از گزارش‌‌ها در بحث انحصار ائمه در عدد دوازده و غیبت امام دوازدهم؛ گزارشی است از «اصبغ بن نباته»، مبتنی بر دیدار وی با حضرت علی؟ع؟ و بیان وجود امام مهدی؟عج؟ و رخداد غیبت برای امام دوازدهم.
دو عبارت از این روایت: «من ظهر الحادی عشر من ولدی» و «کم تکون الحیرة، ستة ایام أو ستة أشهر أو ست سنین»؛ خاستگاه این نوشتاراست. مطابق عبارت نخست، برخی از مدعیان دروغین وجود فرزندی برای حضرت مهدی؟عج؟، به عنوان امام سیزدهم را مطرح کرده‌اند که با آموزه دوازده نفر بودن ائمه؟عهم؟ در تعارض است و بنابر عبارت دوم، مدت زمان غیبت حضرت مهدی؟عج؟ در زمان غیبت صغرا یا کبرا حدود شش روز، یا شش ماه، یا شش سال عنوان شده که این برداشت با دوره زمانی غیبت - اعم از غیبت صغرا و غیبت کبرا - ناسازگاری دارد. روش این پژوهش، توصیفی_تحلیلی و با بهره‌‌گیری از منابع کتابخانه‌‌ای است که نگاه جامعی از نظر سند و خانواده حدیثی به این روایت دارد.   

کلیدواژه‌ها