دوره و شماره: دوره 20، شماره 68، خرداد 1399، صفحه 1-174 
تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی

صفحه 83-106

احمدرضا مفتاح؛ باقر طالبی دارابی؛ مهراب صادق نیا؛ مریم شهرزاد