تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 گروه دین شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

3 استادیار گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

4 دانشجوی دکترای دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

«یورگن مولتمان»، الاهی‌دانِ پروتستان آلمانی، برای حل مشکلات الاهیات مسیحی در دوره مدرن، «الاهیات امید» را مطرح کرد. «الاهیات امید»، انسان را واجد نقشی فعال در زمینه‌سازی تحقّق ملکوت در آخرالزمان می‌‌داند. این الاهیات با توجه به تاکیدی که بر جنبه عمل(پراکسیس) داشت، در زمینه شکل‌‌گیری الاهیات سیاسی، همانند الاهیات‌ رهایی‌بخش در آمریکای لاتین موثر واقع شد. مسئله این است که امکان کاربست الاهیات امید مولتمان، به ‌‌عنوان صورت و قالب برای تبیین آموزه مهدویت در دوره مدرن، مورد بررسی قرار بگیرد. این تحقیق، با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌‌ای به سامان رسیده است. به نظر می‌‌رسد با نگاهی گفتمانی به الاهیات امید، در آموزه مهدویت شیعی و انتظار موعود نیز بتوان بر جنبه عمل بیش از جنبه اعتقادی و نظری تاکید کرد؛ همان‌‌گونه که نهضت امام خمینی؟رح؟، انتظار را به گفتمانی تاثیرگذار تبدیل کرد و موجب برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

کلیدواژه‌ها