کرامت انسانی و شهروندی متعهد در دولت کریمه

نویسنده

چکیده

با وجود آن‌که دنیای مدرن غربی، با شعار انسان محوری تلاش کرده است کرامت انسانی را تأمین نماید، تجربه چند سده حاکمیت تفکر مدرن غربی نشان داد چنین شعاری عملاً به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و کرامت واقعی انسانی را در دام هوس‌های زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است؛ از این رو لازم است با تبیین الگوی شهروندی و چگونگی تحقق عزت و کرامت انسانی در دولت مهدوی، راه حل نهایی و کامل برای ایفای نقش شهروندی با تأکید بر مدینه فاضله مهدوی برای جهان امروز و انسان بحران‌زده غربی ارائه شود، تا با درک مزایای چنین دولتی همگان اشتیاق لازم را برای چنین دولتی کسب کنند.

کلیدواژه‌ها