دوره و شماره: دوره 8، شماره 25.26، مهر 1387، صفحه 3-350