کارکرد آموزه انتظار در کنترل اجتماعی

نویسنده

چکیده

انتظارامام زمان(ع)دارای کارکردهاوپیامدهای مختلفی است .دراین مقاله مابه کارکردکنترل اجتماعی می‌پردازیم.
کارکردکنترل اجتماعی بادومکانیزم بح‍ث شده است.یکی مکانیزم درونی ودیگری مکانیزم بیرونی.درمکانیزم درونی،احساس حضورامام،دررفتارافرادمنتظرتاثیرگذاراست.درمکانیزم بیرونی،ازجامعه پذیری ونظارت اجتماعی (امر بمعروف ونهی ازمنکر)بعنوا ن دوعامل بیرونی درکاهش ناهنجاریها بحث شده است.

کلیدواژه‌ها