کارکرد عدالت در تعاملات اجتماعی

نویسنده

چکیده

عدالت، به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین7 از مفاهیم نادری است که در توصیف آن، می‌توان فراوان سخن گفت؛ اما کمتر کسی در مقام عمل، می‌تواند آن را برتابد. با توجه به اهمیت عدالت در تعاملات اجتماعی، نگارنده در این مقاله، به بررسی این مسأله پرداخته است. بدین منظور، پس از تبیین مفهوم عدالت، آن را به دو محور اصلی عدالت اجتماعی و عدالت داوری تقسیم کرده و عدالت اجتماعی را در دو بستر اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از: عدالت در تعلیم و تربیت و عدالت در عرصه نهاد‌های اجرایی. عدالت در عرصه داوری نیز در دو ساحت مورد توجه قرار گرفته است: عدالت در عرصه داوری در مرافعات و مشاجرات و عدالت در داوری در ارزش‌گذاری مسابقات و کالاهای مادی و معنوی. هدف نگارنده از این مقاله، تذکر این نکته است که برخلاف اهمیت بیش از پیش عدالت‌گرایی در تعاملات اجتماعی، گاه از آن، غفلت داشته و چشم خود را از پیامد‌های تلخ این غفلت، فرو می‌بندیم. 

کلیدواژه‌ها