اندیشة انتظار و جهانی‌شدن

نویسنده

چکیده

مسألة «انتظار ظهور» و «جهانی شدن» از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه اندیشمندان درحوزة مطالعات دینی- سیاسی است؛ به همین دلیل، در فرهنگ و ادبیات معاصر، از این عصر، با عنوان «عصر انتظار» و «عصر جهانی شدن» تعبیر می‌شود.
بررسی رابطة انتظار ظهور منجی موعود با مسألة جهانی شدن، موضوعی است که این مقاله به طرح و بررسی آن پرداخته است. نگارنده، ضمن تبیین ماهیت، ویژگی‌ها و آثار کاربردی اندیشة انتظار، ضرورت جهانی‌سازی نظریة مهدویت و انتظار را مطرح کرده است. سپس با اشاره به بایسته‌های جهانی‌سازی اندیشة انتظار، به بررسی مقوله جهانی شدن و تعامل و همسازی آن با موضوع مهدویت پرداخته و برنقش راهبردی و بسترساز موضوع جهانی‌شدن در جهانی‌سازی نظریة مهدویت و انتظار، تأکید کرده است.

کلیدواژه‌ها