دوره و شماره: دوره 19، شماره 65، شهریور 1398، صفحه 1-167