دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، فروردین 1384، صفحه 5-304 
دولت زمینه ساز

صفحه 5-18

مسعود پورسید آقایی


قرآن و عصمت امام

صفحه 19-44

علی ربانی گلپایگانی


عدالت باوری

صفحه 119-132

بهروز محمدی منفرد


مهدویت

صفحه 167-176

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا


نعمانی و مصادر غیبت (9)

صفحه 275-294

سید محمد جواد شبیری زنجانی