دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، اردیبهشت 1394، صفحه 7-144