دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 7-172 
2. عرضه عقاید در زیارت آل یاسین و هماهنگی

صفحه 21-36

روح الله شاهدی؛ سیداسحاق حسینی کوهساری


3. اخلاق زیست محیطی در عصر ظهور

صفحه 37-60

روح الله شاکری زواردهی؛ حجت گورکانی