دوره و شماره: دوره 13، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 7-140 
6. رویکرد قادیانیه در مسئلة رجوع حضرت عیسی ع

صفحه 119-140

محمد مهدی رضایی موسوی؛ عزالدین رضانژاد