دوره و شماره: دوره 15، شماره 50، پاییز 1394، صفحه 7-146