دوره و شماره: دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 5-559 
اهمیت فرهنگ مهدویت

صفحه 31-52

علی اکبر مهدی پور؛ محمدتقی آیت‌اللهی؛ غلا‌مرضا بهروزلک؛ مجتبی مشیری


تنها بهار

صفحه 53-70

محمدصابر جعفری


قاعده لطف (3)

صفحه 99-116

آیت اللّه سید محسن خرازی


‌مهدویت‌ و مسایل‌ کلامی‌ جدید(3)

صفحه 141-152

رضا حاج‌ ابراهیم؛ مسعود اسلامی‌


امام مهدی ع منجی اسلام (2)

صفحه 153-196

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا؛ سید محمدتقی آیت اللهی


مهدی [عج]

صفحه 197-200

رابرت اس. کرامر؛ بهروز جندقی


قائم آل محمّد[عج]

صفحه 201-204

دبلیو مادلانگ‌؛ بهروز جندقی


نعمانی‌ و مصادر غیبت(8)

صفحه 519-532

سید محمد جواد شبیری زنجانی