دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، مهر 1383 
عدالت سیاسی مهدوی

صفحه 61-92

حمید مولانا؛ نجف لکزایی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ علیرضا صدرا


عدالت جهانی نماد سیاست مهدوی

صفحه 263-284

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشادینا