دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، دی 1386، صفحه 5-266