دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، بهمن 1393، صفحه 7-153