شماره جاری: دوره 20، شماره 71، زمستان 1399، صفحه 1-161 

2. گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت

صفحه 25-50

روح الله شاکری زواردهی؛ میثم دوست محمدی؛ سعید خادم حضرتی


3. بازخوانی جایگاه مهدویت در تحقق حکومت عدل از منظر زیدیه

صفحه 51-68

سیده فاطمه حسینی میرصفی؛ سید عبدالله دانشی