دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، فروردین 1381، صفحه 3-285 
نعمانی و مصادر غیبت ‏(2)

صفحه 177-202

سید محمد جواد شبیری زنجانی