دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، دی 1381، صفحه 5-452 
انتظار پویا (1)

صفحه 95-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


‌‌مهدی (عج) در آینه‌ی روایات‌

صفحه 111-128

آیت الله سیّد علی‌ حسینی‌ میلانی


‌‌نعمانی و مصادر غیبت(4)

صفحه 387-394

سید محمد جواد شبیری زنجانی