دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، فروردین 1382، صفحه 5-455 
انتظار پویا(2)

صفحه 99-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


فلسفه‌ی غیبت از منظر روایات (1)

صفحه 165-184

محمدهادی یوسفی‌ غروی؛ بهروز محمدی


مقدمات ظهور (1)

صفحه 229-270

سید مجتبی فلا‌ح‌


نعمانی و مصادر غیبت (5)

صفحه 393-404

سید محمد جواد شبیری زنجانی