دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، دی 1382، صفحه 5-300 
قاعدهِ‌ لطف (2)

صفحه 37-51

آیت اللّه سید محسن خرازی؛ بهروز محمدی منفرد


امامت‌ و افضلیت

صفحه 52-69

علی ربانی گلپایگانی


‌امام‌مهدی (عج) منجی ‌اسلام‌ (1)

صفحه 99-122

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا؛ سید محمدتقی آیت اللهی


نعمانی و مصادر کتاب غیبت (7)

صفحه 255-270

سید محمد جواد شبیری زنجانی