دوره و شماره: دوره 3، شماره 8.9 - شماره پیاپی 9، شهریور 1382، صفحه 5-448 
قاعدهِ لطف

صفحه 63-84

آیت اللّه سید محسن خرازی