دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، آبان 1391، صفحه 7-166